Facebook Page View

Pull 33EC

Hero Image
Εικόνα Προϊόντος - Pull 33EC

Απεικόνιση του εμπορικού σήματος. Για περισσότερες πληροφορίες (Σήμανση, Προφυλάξεις, Προειδοποιητικές εκφράσεις, φάσμα κλπ), ανατρέξτε στην έγκριση του προϊόντος

Περιγραφή Σκευάσματος Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων κατά το φύτρωμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος Δράσης

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων κατά το φύτρωμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλιζιακό καπνού. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει την λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου. Δρα δι΄ επαφής και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μασχαλιαίων οφθαλμών-φυλλίζια, που ακολουθεί το κορυφολόγημα των αμερικανικών καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια.

Παρατηρήσεις

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: (*)Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια: -Ευαίσθητα ζιζάνια: Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense), Μίλιο (Milium sp.), Φεστούκα (Festuca sp.), Κεχρί (Panicum sp.), Ελευσίνι (Eleusine indica), Ήρα (Lolium multiflorum), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αλεπονουρά (Alοpecurus myosuroides), Κοινή πόα (Poa annua), Ανεµάγρωστη (Apera spica venti), Νεραγριάδα (Paspalum paspalodes), Φάλαρη (Phalaris sp.), Σετάρια (Setaria spp.). (**) Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια: -Ευαίσθητα ζιζάνια: Στύφνος (Solanum nigrum), Βλήτο (Amaranthus spp.), Λουβουδιά (Chenopodium album), Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Άνθεμις (Anthemis sp.), Μαργαρίτα (Chresanthemum sp.), Ζωχός (Sonchus oleraceus), Αγριοκαρδαμούδα (Lepidium draba), Οξαλίδα (Oxalis pescarpae), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas), Πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus), Περικοκλάδα ετήσια (Convolvulus arvensis), Γκάλιο (Gallium aparine), Βερόνικα (Veronica sp.), Τσουκνίδα (Urtica sp.), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Adonis spp. Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PULL 33 EC. (1) Η δράση του PULL 33 EC στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. (2) Στο βαμβάκι μετά την προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή μετασπαρτικά, προφυτρωτικά της καλλιέργειας με ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία fluometuron στη δόση 250 κ.εκ/στρέμμα (σκεύασμα 50% περιεκτικότητας σε δρών συστατικό) ή 125 γρ. δραστική ουσία /στρέμμα για την καλύτερη αντιμετώπιση του στύφνου (Solanum nigrum). (3) Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών. (4) Το PULL 33 EC καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα- κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. (5) Μην εφαρμόζετε το PULL 33 EC σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές.

Φυτοτοξικότητα

Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες με εξαίρεση την ποικιλία ηλίανθου Heroic και την ποικιλία σίτου Paledor.

Μορφή

EC

Σύσταση

Pendimethalin: 33% (β/ο)

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας

70112 / 25-02-2014

Συσκευασίες

Δοχεία: 10lt, 5lt, Φιάλες: 1lt

Εικονογράφηση Κινδύνου


Για οδηγίες ορθολογικής χρήσης και εφαρμογής του προϊόντος να διαβάζετε πάντα την ετικέτα που είναι τοποθετημένη στην συσκευασία του προϊόντος. Οι πληροφορίες στο site ενδέχεται να μην είναι πάντα συγχρονισμένες.
Φάσμα Εφαρμογής

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-500 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά την περίοδο του λήθαργου, πριν την νέα ανάπτυξη σε γυμνό έδαφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Πριν ή μετά τη μεταφύτευση μεταξύ των γραμμών και μετά το τελευταίο παράχωμα με κατευθυνόμενο ψεκασμό χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των φυτών

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Παρεμπόδιση ανάπτυξης μασχαλιαίων οφθαλμών - φυλλιζίων

Δόση/στρέμμα:

400 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Στις αρχές της πλήρους άνθησης αφού κορφολογηθούν τα καπνά αρκετά χαμηλά, ψεκασμό με 20 κ. εκ. ψ.υ. / φυτό, διαλύματος 10 κ. εκ. προϊόντος ανά λίτρα

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)

PHI:

90

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-500 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Πριν τη μεταφύτευση

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-500 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας, (στο στάδιο του μαστιγίου)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-500 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Πριν τη μεταφύτευση

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-500 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Πριν τη μεταφύτευση

PHI:

75

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, (Επιφανειακά αμέσως μετά την φύτευση)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-500 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Πριν τη μεταφύτευση

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-500 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Πριν τη μεταφύτευση

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-500 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας, (στο στάδιο του μαστιγίου)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προφυτρωτικά: α) είτε στην επιφάνεια των σαμαριών μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό. β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου

PHI:

28

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-500 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Πριν τη μεταφύτευση

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή

Ασθένεια:

Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)

Δόση/στρέμμα:

400-600 κ.εκ.

Χρόνος Εφαρμογής:

Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)

PHI:

Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΜΑΧ Εφαρμογές/Περιόδο:

1 εφαρμογή