Πιστοποιήσεις ISO

Hero Image

Η AGROLOGY με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον έχει ενσωματώσει έμπρακτα από το 2003, την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα στην επιχειρησιακή της λειτουργία.  Με γνώμονα την ανάπτυξη με υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, ασφάλεια και βιωσιμότητα η AGROLOGY έχει πιστοποιηθεί ταυτόχρονα με τρία διεθνή πρότυπα. 

Διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών

ISO 9001:2008

Περιβαλλοντική Ευθύνη

ISO 14001:2004

Εξασφάλιση υγιεινής & ασφάλειας εργαζομένων

ISO 45001:2018

ISO 14001:2009 – Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί βασικό μέλημα της AGROLOGY και στο πλαίσιο αυτό προσαρμόζει συστηματικά την επιχειρηματική της πρακτική όχι μόνο στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, μέσω των οποίων ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της στην αγορά αλλά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία ακολουθεί τη δυναμική της πορεία, εκπληρώνοντας τις κοινωνικές της ευθύνες με σεβασμό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του ενώ συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ISO 9001 – Διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών

Με σκοπό την ικανοποίηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών της, η AGROLOGY επιδιώκει να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα στα παρεχόμενα προϊόντα και στις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς.

Από το 2003, εφαρμόζει και εξελίσσει με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008, χρησιμοποιώντας κατάλληλες εργαστηριακές εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μορφών σκευασμάτων, καθώς επίσης και αποτελεσματικές μεθόδους και διαδικασίες ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.

Τα πλεονέκτηματα από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η ορθολογική εσωτερική οργάνωση της εταιρείας και η ύπαρξη γραπτών και ξεκάθαρων εσωτερικών διαδικασιών που στοχεύουν στην αύξηση της εμπιστοσύνης των υφιστάμενων και δυνητικών πελάτων της. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας με παράλληλη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και η περαιτέρω βελτίωσή τους.

ISO 45001:2018 – Εξασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

Η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας που εφαρμόζει η AGROLOGY ανταποκρίνεται στη κείμενη νομοθεσία και εντάσσεται στο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας και της παροχής ασφαλούς περιβάλλοντος.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να τηρούνται οι ασφαλείς διαδικασίες κατά την άσκηση των εργασιών και καθηκόντων των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία με σκοπό την αποδοτική λειτουργία της επενδύει σταθερά στη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση των στελεχών της.