Facebook Page View

Πιστοποιήσεις ISO

Hero Image

Η AGROLOGY με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον έχει ενσωματώσει έμπρακτα από το 2003, την διασφάλιση ποιότητας και εταιρικής υπευθυνότητας στην επιχειρησιακή της λειτουργία.  Με γνώμονα την ανάπτυξη με υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, ασφάλεια και βιωσιμότητα η AGROLOGY έχει πιστοποιηθεί με τρία διεθνή πρότυπα. 

Διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών

ISO 9001:2015

Περιβαλλοντική Διαχείριση

ISO 14001:2015

Εξασφάλιση υγείας και ασφάλειας εργαζομένων

ISO 45001:2018

Διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών – ISO 9001:2015

Με στόχο την ικανοποίηση και την εξυπηρέτηση των πελατών της, η AGROLOGY επιδιώκει να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα στα παρεχόμενα προϊόντα και στις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει η αγορά και οι ανάγκες της.

Από το 2003, εφαρμόζει και εξελίσσει με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015, χρησιμοποιώντας κατάλληλες εργαστηριακές εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μορφών σκευασμάτων, καθώς επίσης και αποτελεσματικές μεθόδους και διαδικασίες ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η ορθολογική εσωτερική οργάνωση της εταιρείας και ο ορισμός εσωτερικών διαδικασιών που στοχεύουν στην ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των υφιστάμενων και δυνητικών πελάτων της. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας με παράλληλη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνεχή βελτίωσή τους.

Περιβαλλοντική Διαχείριση- ISO 14001:2015

Η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί βασικό μέλημα της AGROLOGY και στο πλαίσιο αυτό προσαρμόζει συστηματικά την επιχειρηματική της πρακτική όχι μόνο στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία ακολουθεί τη δυναμική της πορεία, εκπληρώνοντας τις κοινωνικές της ευθύνες με σεβασμό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του, ενώ συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εξασφάλιση υγείας και ασφάλειας εργαζομένων – ISO 45001:2018

Η πολιτική υγείας και ασφάλειας της εργασίας που εφαρμόζει η AGROLOGY ανταποκρίνεται στη κείμενη νομοθεσία και εντάσσεται στο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας και της παροχής ασφαλούς περιβάλλοντος.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να τηρούνται οι ασφαλείς διαδικασίες κατά την άσκηση των εργασιών και καθηκόντων των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία με σκοπό την αποδοτική λειτουργία της επενδύει σταθερά στη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση των στελεχών της.

Πολιτική Ποιότητας

Η AGROLOGY θεωρεί πως υγιής ανάπτυξη επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, τον απαραίτητο σεβασμό στους εργαζόμενους της εταιρείας, τους συνεργάτες, τον κοινωνικό περίγυρο, αλλά και μέσα από την επιβεβλημένη προσοχή για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και το περιβάλλον. Θεωρεί ότι η ποιοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη είναι ο βασικότερος στόχος της εταιρείας και απορρέει από την κατά το μέγιστο επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Ως Ποιότητα ορίζει την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων και όχι μόνο την δυνατότητα προσφοράς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σκοπός της είναι να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια που θα οδηγήσει στην μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και στην άριστη και αρμονική συνεργασία με όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας και τις κρατικές Αρχές, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την διατήρηση του περιβάλλοντος.

Αυτό το επιτυγχάνει καθιερώνοντας τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες ως εξής:

 • Δημιουργεί τις κατάλληλες οργανωτικές δομές προσδιορίζοντας αρμοδιότητες και ρόλους σε διαδικασίες που βοηθούν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.
 • Παρέχει όλους του απαραίτητους πόρους, είτε σε έμψυχο υλικό, είτε σε μορφή υλικοτεχνικής υποδομής, που είναι απαραίτητοι στην επίτευξη των στόχων της.
 • Παρέχει συνεχή και ποιοτική ενημέρωση σε όλους τους εργαζόμενους.
 • Παρέχει συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη συνολική προσπάθεια πρόληψης και προστασίας εντός των χώρων εργασίας.
 • Επιδιώκει την συνεχή βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία αναγνωρίζοντας τους κινδύνους και μειώνοντας το ρίσκο στον εργασιακό χώρο.
 • Αποζητά και επιδιώκει την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων υγείας και ασφάλειας και την προαγωγή ασφαλών συμπεριφορών σε όλες τις δραστηριότητες.
 • Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία σε εμπορικά θέματα αλλά και σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος.
 • Προσδιορίζει και αξιολογεί όλους εκείνους τους κινδύνους που απορρέουν από τις δραστηριότητες της και προσδιορίζει ποιοτικά και ποσοτικά τις συνέπειες ενδεχόμενων ατυχημάτων στους ανθρώπους και το περιβάλλον.
 • Παρακολουθεί συστηματικά τις επιδόσεις της εταιρείας όσον αφορά την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
 • Καταρτίζει εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για κάθε ενδεχόμενο εντός της εγκατάστασης, τα οποία δοκιμάζει με πραγματοποίηση ασκήσεων, αναθεωρεί, βελτιώνει και κοινοποιεί στις αρμόδιες Αρχές.
 • Αποζητά και επιδιώκει την διαβούλευση και την συμμετοχή εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που άπτονται θεμάτων υγείας και ασφάλειας και την αναζήτηση απόψεων πριν την λήψη απόφασης για τη μείωση των κινδύνων στους χώρους εργασίας και την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας.
 • Αποζητά και επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας και ενθαρρύνει την τήρηση των διαδικασιών και καλλιεργεί το αίσθημα ευθύνης.
 • Θέτει στην διάθεση των εργαζομένων όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα, όπου αυτό είναι αναγκαίο και ενημερώνει για τον τρόπο χρήσης τους.
 • Καθιερώνει μεθόδους καταγραφής και επαλήθευσης των αρχών και διαδικασιών της και μεθόδους ποσοτικής εκτίμησης της απόδοσης και επίτευξης των στόχων, επιδιώκοντας την συνεχή βελτίωση.
 • Ανασκοπεί τον βαθμό συμμόρφωσης με την κείμενη Νομοθεσία για θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας
 • Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας και αφορά όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της.