Facebook Page View

Nutri – Tech Fruit

Hero Image
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Έργο NUTRI-TECH FRUIT, κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-05366)»

Δράση νέων ‘Μεταβολικών Καταλυτών’ στην παραγωγικότητα, ποιότητα και διατροφική αξία καρπών ροδακίνου, ακτινιδίου και μήλου.

Σκοπός Έργου

Το NUTRI-TECH FRUIT στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προμειγμάτων (μείγματα ουσιών σχεδιασμένα ώστε ν’ αναμειχθούν με άλλες ουσίες για την παραγωγή νέου προϊόντος (premixes)) ‘μεταβολικών καταλυτών’ (βιοδιεγερτών), που θα ενταχθούν στις σειρές Εξειδικευμένης Θρέψης της Agrology, στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας δενδροκομικών καλλιεργειών (π.χ. ροδακίνων, ακτινιδίων και μήλων), αλλά και της ποιότητας και της διατροφικής αξίας της παραγωγής, βασιζόμενη σε τρεις άξονες: α) ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας σύνθεσης και τυποποίησης νέων προμειγμάτων από το Tμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Agrology,  β) εκτεταμένο γεωργικό πειραματισμό που αφορά στην εφαρμογή και στην αξιολόγησή τους από την ερευνητική ομάδα του έργου (ΕΛΓΟ, ΑΠΘ) και γ) εφαρμογές σε εμπορικούς αγρούς από την ερευνητική ομάδα της Agrology. 

Σήμερα οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής επιβάλλουν την αειφορική διαχείριση των οπωρώνων ελαχιστοποιώντας τις εισροές και συγκεκριμένα στο πεδίο της θρέψης των καλλιεργειών τη στοχευμένη λίπανση. Έτσι, υπάρχει έντονη εμπορική και ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο των διαφυλλικών πρακτικών για βελτίωση των τρόπων και των μεθόδων της χορήγησης των σκευασμάτων (formulation). Προς την ίδια κατεύθυνση ενισχύεται η χρήση βιοδεγερτών (προσφάτως αναφερόμενους και ως ‘μεταβολικούς καταλύτες’) που διεγείρουν τους μηχανισμούς ανάπτυξης και άμυνας των φυτών και αποτελούν αντίβαρο στην μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. 

Το NUTRI–TECH FRUIT στοχεύει στη δημιουργία δύο προμειγμάτων μεταβολικών καταλυτών διαφυλλικής εφαρμογής νέας γενιάς, του MetCat A και του MetCat Β που θα ενσωματώνουν τεχνολογίες καινοτομίας, (κατά περίπτωση: E2DA©, Smartflow©και S3©). Οι τεχνολογίες αυτές δημιουργήθηκαν για τη βελτίωση αποτελεσματικότητας των σκευασμάτων προσφέροντας πλεονέκτημα ακόμη και σε αιφνίδια βροχόπτωση, αύξηση/πτώση της θερμοκρασίας κ.ά.

Tο παρόν έργο, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της λίπανσης με ταυτόχρονη αύξηση των αποδόσεων και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων: 

  • παραγωγή/σύνθεση του MetCat A, υγρό παρασκεύασμα/πρόμειγμα πυριτικών αλάτων. Τo MetCat A αναμένεται να μεγιστοποιήσει τη χημική συμβατότητα με άλλα σκευάσματα θρέψης και φυτοπροστασίας που είτε απαιτούν όξινο pΗ ψεκαστικού διαλύματος είτε διασπώνται σε αλκαλικό περιβάλλον. Επιπλέον, σε εδαφικές εφαρμογές το πρόμειγμα MetCat A θα καταστήσει αξιοποιήσιμα περισσότερα θρεπτικά του εδάφους. 
  • παραγωγή/σύνθεση του MetCat Β, μίγμα φυσικών μεταβολικών καταλυτών εμπλουτισμένο με μακρο- ή ιχνοστοιχεία. 
  • μελέτη επίδρασης του MetCat A και MetCat Β στην απόδοση και στα ποιοτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά καλλιέργειας ροδακίνου, ακτινιδίου και μήλου. 
  • σύσταση «Πακέτου Εξειδικευμένης Θρέψης» αποκλειστικά από σκευάσματα υψηλής τεχνολογίας (E2DA©, Smartflow© και S3©) που θα βασίζεται στα προμείγματα MetCat A και MetCat Β σε συνδυασμό με εξειδικευμένα σκευάσματα θρέψης/λίπανσης για τις καλλιέργειας ροδακίνου, ακτινιδίου και μήλου. 

Το NUTRI–TECH FRUIT θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας για την πλήρη μετάβαση της Agrology από τη συμβατική θρέψη στην Εξειδικευμένη Θρέψη επόμενης γενιάς, επεκτείνοντας το δίκτυο πωλήσεων σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος. 

Το NUTRI–TECH FRUIT δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάχυση των αποτελεσμάτων διαμέσου δημοσιεύσεων, παρουσιάσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.ά, όπως αποτυπώνεται στις δραστηριότητές διάχυσης και στα αντίστοιχα παραδοτέα που προβλέπονται. 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αναμενόμενα αποτελέσματα προς όφελος του αγροτικού τομέα/της αγροτικής παραγωγής 

  • Διαθεσιμότητα «Πακέτων Εξειδικευμένης Θρέψης», καινοτόμου τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας, που θα βασίζονται στα προμείγματα του έργου και σε υφιστάμενα, υψηλής τεχνολογίας, σκευάσματα θρέψης της Agrology, που συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της αγροτικής παραγωγή και στη βελτίωση της ποιότητας και του διατροφικού προφίλ των παραγόμενων προϊόντων. 
  • Ανάπτυξη, προωθώντας την καινοτομία, την τεχνογνωσία και την τεχνολογική αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής με την παραγωγή σημαντικών ελληνικών προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας. 
  • Παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς η χρήση των νέων προμειγμάτων ‘Μεταβολικών Καταλυτών’ του έργου αναμένεται να προκαλέσει βελτίωση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των ροδακίνων, μήλων και ακτινιδίων, είδη που η Ελλάδα αποτελεί δυναμική παραγωγό χώρα.
  • Η μελλοντική ανάπτυξη και διαθεσιμότητα νέων εμπορικών σκευασμάτων (τα οποία θα βασίζονται στα προμείγματα που θ’ αναπτυχθούν στο έργο) καινοτόμου τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας, προκαλεί τη λειτουργία του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών παραγωγής και διάθεσης σκευασμάτων για τη διάθεση ολοένα και ποιοτικότερων προϊόντων (σκευασμάτων) – βαθμιαία σε πιο συμφέρουσα τιμή – η οποία πάντα είναι προς όφελος των καταναλωτών τους (αγροτικός τομέας).  

Αναμενόμενα αποτελέσματα προς όφελος των καταναλωτών  

  • Διαθεσιμότητα αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας 

  • Η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων υπό τη μορφή δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε συνέδρια ή/και ημερίδες θα δώσει απαντήσεις σε θέματα σχετικά με τη δράση των ‘Μεταβολικών Καταλυτών’ και το ρόλο τους στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού των φυτών για τη διέγερση των μηχανισμών ανάπτυξης και άμυνας, ενώ μπορεί να δώσει και το έναυσμα για σύλληψη νέων ιδεών και ερευνητικών εγχειρημάτων.