Facebook Page View

Biocrop

Hero Image
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Έργο BioCROP, κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-05281)»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-05281 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Biocrop 

Το Biocrop είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας 30 μηνών που στοχεύει να να αποτυπώσει τις επιδράσεις των βιοδιεγερτών σε επιλεγμένες καλλιέργειες λαχανικών και ΑΦΦ και να προτείνει φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους για την παραγωγή τροφίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, στοχεύει στο να συμβάλει στην αειφορία της φυτικής παραγωγής χρησιμοποιώντας φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί μια σε βάθος αξιολόγηση της επίδρασης της χρήσης βιοδιεγερτών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη χημική σύσταση των εξεταζόμενων λαχανικών και αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) προκειμένου να διασαφηνιστεί περαιτέρω η αλληλεπίδραση Καλλιέργειας x Βιοδιεγέρτη υπό καθεστώς ελλειμματικής άρδευσης. 

Με την ελλειμματική άρδευση τα φυτά υπόκεινται σε διάφορα επίπεδα υδατικής καταπόνησης χωρίς σημαντική μείωση της απόδοσή τους, ενώ παράλληλα μπορεί να επέλθει βελτίωση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Από την άλλη, η εφαρμογή βιοδιεγερτών έχει δείξει αρκετά οφέλη ως προς τη διαχείριση των αβιοτικών καταπονήσεων από τα φυτά και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις αποτελεσματικής αντιμετώπισης της υδατικής καταπόνησης χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στις αποδόσεις και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

Τα φυτά που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η τομάτα και το μαρούλι ως προς τα λαχανικά, καθώς και η λεβάντα και η μέντα από πλευράς ΑΦΦ.  

Τομάτα
Τομάτα (Solanum lycopersicum L.)
Μαρούλι  (Lactuca sativa L.)
Λεβάντα (Lavandula angustifolia L.)
Μέντα  (Mentha x piperita L.)

Κύριοι στόχοι του έργου  

(1) η δημιουργία πρωτοκόλλου κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών για τη χρήση των βιοδιεγερτών σε επιλεγμένες καλλιέργειες, (2) η εκτίμηση της ποιότητας των παραγόμενων λαχανοκομικών προϊόντων με βάση: (i) τις φυσικές ιδιότητες, (iiθρεπτική αξία, (iii) τη χημική σύσταση, και (ivτην ασφάλεια των τροφίμων, (3) η εκτίμηση της ποιότητας των παραγόμενων αιθερίων ελαίων, (4) η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων σκευασμάτων βιοδιεγερτών τα οποία θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή στην γεωργική πράξη.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:  

(1) η παραγωγή καινοτόμου γνώσης για αυξημένες αποδόσεις των λαχανοκομικών καλλιεργειών και των καλλιεργειών ΑΦΦ υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης,  

(2) η αειφορική παραγωγή λαχανοκομικών προϊόντων και προϊόντων ΑΦΦ υψηλής διατροφικής και προστιθέμενης αξίας με δυνατότητα εισόδου στις παγκόσμιες αγορές, 

(3) η σύσταση ενός οδηγού ορθών καλλιεργητικών πρακτικών για τη χρήση των βιοδιεγερτών στις επιλεγμένες καλλιέργειες υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης,  

(4) η επιλογή καινοτόμων βιοδιεγερτών για μελλοντική εμπορική εφαρμογή στην γεωργική πράξη. 

Οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

Ο οικονομικός αντίκτυπος του προτεινόμενου έργου αναμένεται να είναι διττός: α) θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στους αγρότες, που παράγουν περισσότερο με φθηνότερα μέσα και β) οι αγρότες θα παράγουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και θετική αναγνωρισιμότητα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων μέσα στην παγκόσμια αγορά τροφίμων. Ένα επιπλέον προσδοκώμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η παραγωγή προϊόντων με αυξημένη θρεπτική αξία και αντιοξειδωτικές ιδιότητες που θα καλύψει το κενό στην αγορά για υγιεινά τρόφιμα γνωστής προέλευσης και τρόπου καλλιέργειας, ενώ η εξασφάλιση των αειφορικών καλλιεργητικών πρακτικών με τη χρήση βιοδιεγερτών θα δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους Έλληνες αγρότες στην παγκόσμια αγορά γεωργικών τροφίμων καθώς και υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Τέλος από το παρόν έργο θα επιλεγούν νέοι βιοδιεγέρτες με οφέλη για την καλλιέργεια υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία νέων εμπορικών σκευασμάτων με οφέλη για τη σύγχρονη γεωργία.  

Ενότητες Εργασίας 

Το Biocrop αποτελείται από επτά (7) ενότητες εργασίας (ΕΕ): 

ΕΕ1. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
ΕΕ2. Σύνθεση και εργαστηριακή αξιολόγηση των προμειγμάτων βιοδιεγερτών 
ΕΕ3. Διεξαγωγή πειραμάτων αγρού και θερμοκηπίου για δύο συνεχείς καλλιεργητικές περιόδους 
ΕΕ4. Αξιολόγηση των αποδόσεων των λαχανοκομικών προϊόντων και των ΑΦΦ 
ΕΕ5. Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των τελικών φυτικών προϊόντων (φυσικά χαρακτηριστικά, θρεπτική αξία και χημική σύσταση) 
EE7. Αναζήτηση τεχνογνωσίας στο εξωτερικό και διάχυση αποτελεσμάτων στο εσωτερικό/εξωτερικό 

 

Συμμετέχοντες: 

ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (UTH), Ελλάδα 
AGROLOGY-logo
ΑGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Ελλάδα 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναπλ. Καθηγητής Πετρόπουλος Σπυρίδων, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Οδός Φυτόκου, 38446, Βόλος, Ελλάδα.  
Tel: +30-2421093196  
Εmail: spetropoulos@uth.gr