Facebook Page View

Agrology Success Stories: Βελτίωση του Χρώματος και της Συνεκτικότητας μήλων Fuji με το Carpophos®.

Μιχαηλίδης Μιχαήλ1, Καραγιάννης Ευάγγελος1, Πυρώτης Σταύρος 2, Μολασιώτης Αθανάσιος1

1Εργαστήριο Δενδροκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2 Agrology ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 570 22, Σίνδος, Ελλάδα

Εισαγωγή

Το κόκκινο χρώμα αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερυθρών ποικιλιών μήλου. Οι καταναλωτές προτιμούν και επιλέγουν μήλα κυρίως με βάση την εμφάνιση, η οποία καθορίζεται από την ποιότητα του κόκκινου χρωματισμού και το ποσοστό κόκκινης επικάλυψης του καρπού (Lancaster και Dougall, 1992). Ταυτόχρονα, οι κυρίαρχες χρωστικές στις οποίες οφείλεται ο κόκκινος χρωματισμός των μήλων, εκτός από τη θετική συμβολή στην εμφάνιση των καρπών, ενισχύουν το μεταβολισμό και προλαμβάνουν καρδιαγγειακά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό (de Pascual-Teresa κ.ά., 2010).

Ο σχηματισμός και η ανάπτυξη των χρωστικών στα μήλα αποτελεί αντικείμενο έρευνας σχεδόν για έναν αιώνα (Fletcher, 1929) και εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Οι σημαντικότεροι εξ αυτών είναι η έκθεση των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις, όπως η UV ακτινοβολία (Arakawa κ.ά., 1985), η διαφορά μέγιστης και ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (Blankenship, 1987), αλλά και η θρεπτική κατάσταση του δέντρου (Chun, 2002).

Στόχος Αποδεικτικού

Με στόχο τη βελτίωση του χρωματισμού σε μήλα που καλλιεργούνται σε πεδινές περιοχές, όπου συνήθως εκδηλώνεται ελλιπής ανάπτυξη κόκκινου χρώματος, εφαρμόστηκε το σκεύασμα θρέψης Carpophos® της Agrology.

Έτσι, μελετήθηκε η επίδραση του Carpophos® με την τεχνολογία E2DA® στην ανάπτυξη ερυθρού επιχρώματος μήλων ποικιλίας ‘Fuji Nagafu 12’, καθώς και στην επίδρασή του στη μετασυλλεκτική συντήρηση των καρπών. Η συγκεκριμένη ποικιλία επιλέχθηκε καθώς υστερεί στην ανάπτυξη κόκκινου χρώματος, ιδιαίτερα όταν καλλιεργείται σε πεδινές περιοχές.

Carpophos®
 • Υπεύθυνος Αποδεικτικού: Μολασιώτης Αθ., Εργαστήριο Δενδροκομίας, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ
 • Καλλιεργητική Περίοδος: 2016
 • Περιοχή: Αλεξάνδρεια, Ημαθία
 • Καλλιέργεια: Μήλο
 • Ποικιλία: Fuji Nagafu 12
 • Ηλικία Δέντρων: 15 ετών
 • Σχήμα Διαμόρφωσης:  Γραμμική παλμέττα

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Θρέψης – Λίπανσης

Το Carpophos® εφαρμόστηκε σε εμπορικό οπωρώνα ποικιλίας ‘Fuji Nagafu 12’. Αρχικά, επιλέχθηκαν 5 δένδρα για την εφαρμογή του σκευάσματος, που πραγματοποιήθηκε διαφυλλικός ψεκασμός με ψεκαστήρα πλάτης (χωρητικότητας 8 λίτρων).

Το διάλυμα διοχετεύτηκε με πίεση 2,5 psi.

Το σκεύασμα εφαρμόστηκε 14 και 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή (ημερομηνία συγκομιδής 29/9/2016) σε συγκέντρωση 40cc σκευάσματος σε 8 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος.

Η δειγματοληψία των καρπών πραγματοποιήθηκε την ημέρα της συγκομιδής σε 2 ζώνες.

 • 1η χαμηλή ζώνη: συγκομίζονταν καρποί επί του δένδρου που βρίσκονταν έως 1,7 μέτρα από το έδαφος.
 • 2η υψηλή ζώνη: συγκομίζονταν καρποί επί του δένδρου που ήταν πάνω από τα 1,7 μέτρα από το έδαφος.

Συνολικά συγκομίστηκαν 140 κιλά μήλων, περίπου 70 κιλά ανά εφαρμογή (μάρτυρας και σκεύασμα), εκ τον οποίων τα 35 κιλά ανήκαν στην χαμηλή ζώνη και 35 κιλά στην υψηλή ζώνη.

Μετρήσεις

Αμέσως μετά την συγκομιδή τους οι καρποί μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο, όπου και πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός χρώματος. Η εκτίμηση του χρώματος πραγματοποιήθηκε με χρωματόμετρο σε 150 καρπούς στη μεταχείριση και σε 150 καρπούς στο μάρτυρα. Η βαθμονόμηση ήταν με πρότυπη εργοστασιακή λευκή πλάκα και οι μετρήσεις λαμβάνονταν με την τοποθέτηση της κεφαλής του χρωματόμετρου στην πιο κόκκινη πλευρά του καρπού.

Στη συνέχεια καταγράφονταν οι τιμές στο σύστημα συντεταγμένων a*. Η τιμή a* αντιπροσωπεύει τη διαβάθμιση του χρώματος από πράσινο (a* αρνητικό) έως κόκκινο (a* θετικό).

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε οπτική αξιολόγηση 50 καρπών με 3 επαναλήψεις ανά μεταχείριση για την επικάλυψη των καρπών με κόκκινη απόχρωση σε 3 κλάσεις.

 • 1η κλάση: καρποί με ποσοστό επικάλυψης κόκκινης απόχρωσης από 0% έως 20%.
 • 2η κλάση: καρποί με ποσοστό επικάλυψης κόκκινης απόχρωσης από 20% έως 50%.
 • 3η κλάση: καρποί με ποσοστό επικάλυψης κόκκινης απόχρωσης από 50% έως 100%.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της συνεκτικότητας σάρκας (αντίσταση της σάρκας στην πίεση) με ψηφιακό πενετρόμετρο. Ύστερα από 2, 4 και 6 μήνες ψυχρής συντήρησης στους 0°C πραγματοποιήθηκε επίσης προσδιορισμός της συνεκτικότητας σάρκας, του ποσοστού επιχρώματος και του χρώματος.

Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη με την ανάλυση της διακύμανσης (ΑNOVA) χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS (SPSSv21.0., Chicago, ΗΠΑ).

Αποτελέσματα Αποδεικτικού

Η εφαρμογή του Carpophos® στο συγκεκριμένο αποδεικτικό συνέβαλε στη:

 • Bελτίωση του Kόκκινου Xρώματος των καρπών κατά 300%, έναντι του Μάρτυρα!

Διαπιστώθηκε ότι η μεταχείριση με Carpophos® αύξησε την ερυθρή απόχρωση έναντι του μάρτυρα. Το σκεύασμα επηρέασε θετικά την ανάπτυξη έντονου κόκκινου χρώματος (χρωματική παράμετρος α*), σε σχέση με το μάρτυρα (Εικόνα 1).

Carpophos®

Εικόνα  1. Δείκτης κόκκινου χρώματος. Κόκκινη απόχρωση της επιδερμίδας 150 μήλων ανά μεταχείριση. Παρατηρήθηκε βελτίωση του κόκκινου χρώματος των καρπών με την εφαρμογή του Carpophos® κατά 300%, έναντι του Μάρτυρα

 • Αύξηση Συντηρησιμότητας των Καρπών κατά 3,5 μήνες!

Κατά την οπτική αξιολόγηση του ποσοστού ερυθρής επικάλυψης των μήλων, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση του Carpophos®, σε σχέση με τον μάρτυρα, στην κλάση 0 έως 20% και στην κλάση 50 έως 100%.

Οι καρποί του μάρτυρα που κατατάσσονταν στην 1η κλάση, ανέρχονταν στο ποσοστό του 65%, ενώ αντίθετα οι καρποί που μεταχειρίστηκαν με το Carpophos® στην ίδια κλάση ήταν 17%. Στην 3η κλάση, η οποία αποτελεί και τον επιδιωκόμενο στόχο, ο μάρτυρας είχε ποσοστό 5%, ενώ στην ίδια κλάση οι καρποί που μεταχειρίστηκαν με το Carpophos® κυμαίνονταν σε ποσοστά άνω του 40% των παρατηρούμενων καρπών (Εικόνα 2).

Carpophos πείραμα
Εικόνα 2. Ερυθρή επικάλυψη της επιδερμίδας 150 μήλων (75 χαμηλής και 75 υψηλής ζώνης της κόμης) ανά μεταχείριση. Διαπιστώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (*) με βάση τον Έλεγχο-Τ (Τ-test) για ανεξάρτητα δείγματα σε επίπεδο σημαντικότητας P ≤ 0,05. Στο δεξιό μέρος (άνω φωτογραφία) διακρίνονται μήλα στα οποία είχε εφαρμοστεί το σκεύασμα Carpophos®. Στο αριστερό μέρος είναι τα μήλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρας.
 • Υψηλότερη Αντίσταση της Σάρκας στη μηχανική πίεση (σκληρότητα) κατά τη συντήρηση των μήλων στην ψύξη για 2,4 και 6 μήνες!

Με το Carpophos® παρατηρήθηκε αύξηση της συντηρησιμότητας των καρπών κατά 3,5 μήνες. Με την εφαρμογή του σκευάσματος Εξειδικευμένης Θρέψης της Agrology, μετρήθηκε υψηλότερη αντίσταση στη μηχανική πίεση της σάρκας των καρπών, ακόμη και μετά από 6 μήνες ψυχρής συντήρησης.

Carpophos®
Εικόνα 3. Αντίσταση Καρπών στη μηχανική Πίεση. Με την εφαρμογή του Carpophos®  μετρήθηκε υψηλότερη αντίσταση στη μηχανική πίεση της σάρκας των καρπών, ακόμη και μετά από 6 μήνες ψυχρής συντήρησης.
 • Βελτίωση της Ποσοτικής Επικάλυψης από κόκκινο χρώμα στο σύνολο της επιφάνειας των φρούτων (% επικάλυψη των καρπών με κόκκινο επίχρωμα)!

Το σκεύασμα Carpophos® παρουσίασε διαφορές σε σχέση με τον μάρτυρα σε ότι αφορά τις χρωματικές παραμέτρους των καρπών μετά από την ψυχρή συντήρηση (0°C). Συγκεκριμένα, καταγράφηκε αυξημένο κόκκινο χρώμα, εκφραζόμενο από τις χρωματικές παράμετρους a* και Hue angle (Εικόνα 4 Α και Γ).

Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού επικάλυψης του ερυθρού χρώματος, το οποίο κυμαινόταν σε ποσοστά που ξεπερνούσαν το 45% για το Carpophos® και διαφοροποιήθηκε σε όλα τα χρονικά σημεία σε σχέση με τον μάρτυρα (Εικόνα 4Β).

Carpophos®
Εικόνα 4. Επίδραση του Carpophos® σε μετασυλλεκτικά χαρακτηριστικά των μήλων. Χρώμα μήλων: Χρωματική απεικόνιση 5 αντιπροσωπευτικών καρπών ανά μεταχείριση στη συγκομιδή και μετά από 2, 4 και 6 μήνες ψυχρή συντήρηση (0°C). Χρωματικοί παράμετροι (Α) Hue angle και (Γ) a* και (B) ερυθρό επίχρωμα καρπών μετά από 2, 4 και 6 μήνες ψυχρής συντήρησης (0°C). 

Βιβλιογραφία

Blankenship, S.M. (1987). Night-temperatures effects on rate of apple fruit maturation and fruit quality. Scientia Horticulturae 33, 205-212.

Fletcher, L.A. (1929). A preliminary study of the factors affecting the red color on apple. Proceedings of the Society for Horticultural Science. 26, 191-196.

Lancaster J.E. & Dougall Dr. Donald K. (1992). Regulation of skin color in apples, Critical Reviews in Plant Sciences, 10:6, 487-502.

de Pascual-Teresa S., Moreno, D. A., & García-Viguera, C. (2010). Flavanols and anthocyanins in cardiovascular health: a review of current evidence. International Journal of Molecular Sciences, 11:4, 1679-1703.

Arakawa, O., Hori, Y., & Ogata, R. (1985). Relative effectiveness and interaction of ultraviolet‐B, red and blue light in anthocyanin synthesis of apple fruit. Physiologia Plantarum, 64:3, 323-327.

Chun, I. J., Fallahi, E., Colt, W. M., Shafii, B., & Tripepi, R. R. (2002). Effects of rootstocks and microsprinkler fertigation on mineral concentrations, yield, and fruit color of ‘BC-2 Fuji’apple. Journal of the American Pomological Society, 56:1, 4.

“Το παρόν πειραματικό πραγματοποιήθηκε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αγρού και δεν πρέπει να εφαρμόζεται ως πρότυπο χωρίς την καθοδήγηση Γεωπόνου ή του Τεχνικού Τμήματος της Agrology. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα και προγράμματα Agrology πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την ετικέτα ή τις οδηγίες των τεχνικών-γεωπόνων.”